Patiënten in het winkeltje
Klaas Koopmans
Franeker, 17 aug. 1959, 9.03 uur
Tekening fan patiënten dy 't yn it winkeltsje binne. "Hjir kocht ik altyd pipermuntsjes en suertsjes. Foar in gûne hie 'k dan altyd in hiele protte snobbersguod". Tekening van patiënten in het winkeltje. "Ik kocht hier altijd pepermuntjes en snoepjes. Voor één gulden had ik dan een heleboel snoepgoed".
1995-417
tekening
Museum Dr8888
http://www.dcn-images.nl/md-doc/Klaas%20Koopmans%20documentatie%20in%20het%20Nederlands,%20Engels%20en%20Fries.pdf
http://www.europeana.eu/portal/rights/rr-f
Uitgebreide informatie