Een meisje met een grote bos haar
Klaas Koopmans
Onbekend
Tekening fan in famke mei in hiel grut bosk hier, it liket wol op in heale apel. Tekening van een meisje met een heel groot bos haar, het leek wel op een hele appel.
1995-474
gemengde techniek
Museum Dr8888
http://www.dcn-images.nl/md-doc/Klaas%20Koopmans%20documentatie%20in%20het%20Nederlands,%20Engels%20en%20Fries.pdf
http://www.europeana.eu/portal/rights/rr-f
Uitgebreide informatie