Gosse en Anje aan het bidden
1963
Tekening fan Gosse en Anje, op 'e knibbels oan it bidden. De jongste soan en jongste dochter fan Koopmans. Tekening van de twee jongste kinderen van Koopmans. Gosse en Anje, ze liggen op hun knieën te bidden.
1995-476
tekening
Museum Drachten
http://www.dcn-images.nl/md-doc/Klaas%20Koopmans%20documentatie%20in%20het%20Nederlands,%20Engels%20en%20Fries.pdf
Uitgebreide informatie